Ułatwienia dostępu

Regulamin Klubu SportowegoGibasSportKlub

§1 Definicje

 1. Usługodawca – oznacza firmę Stowarzyszenie Klub Sportowy Gibas Sport Klub, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000877613 z siedzibą przy ul. Mikołaja Reja  21/54, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 547-222-24-89, REGON: 387898722.
 2. Klient – za klienta uważa się osobę fizyczną dokonującą z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Usługobiorca – Klient l zawierający Umowę o Świadczenie Usług.
 4. Usługa – oznacza usługi oferowane Usługobiorcom przez Usługodawcę. Informacje na temat szczegółów usług zamieszczone są na stronie internetowej Usługodawcy: www.gibassportklub.pl.
 5. Lekcja – okres świadczenia Usługi, jedna Lekcja trwa 60 minut.
 6. Rezerwacja – Usługa polegająca na umożliwieniu Usługobiorcy zarezerwowania wybranych Usług.
 7. Umowa o Świadczenie Usługi – umowa o świadczenie usług zawierana na odległość.
 8. Zajęcia Weekendowe dla Dzieci – Usługa kursu narciarskiego dla dzieci w wieku 6-14 lat, odbywające się w weekendy
 9. Półkolonie Narciarskie – Usługa półkolonii narciarskich dla dzieci w wieku 6-14 lat odbywająca w trakcie ferii zimowych w stacjach narciarskich: Centralny Ośrodek Narciarski, Szczyrk Mountain Resort, Beskid Sport Arena.  (w dalszym brzmieniu Regulaminu – COS, SMR, BSA).
 10. Formularz – formularz dostępny na stronie www.gibassportklub.pl umożliwiający Rezerwację oraz zawarcie Umowy o Świadczenie Usługi.
 11. Instruktor – pracownik Usługodawcy realizujący Usługę w imieniu Usługodawcy.
 12. Regulamin – oznacza niniejszy dokument.

§2 Postanowienia ogólne dotyczące świadczonych Usług

 1. Głównym przedmiotem działalności gospodarczej Usługodawcy jest nauka jazdy na nartach lub snowboardzie.
 2. Szczegóły dotyczące Usług zamieszczone na stronie www.gibassportklub.pl mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.
 3. Warunkiem korzystania z Usług jest zapoznanie się oraz akceptacja wszystkich punktów Regulaminu, a w przypadku osób małoletnich przez jego przedstawicieli ustawowych
 4. Umowa o Świadczenie Usługi może zostać zawarta poprzez Rezerwację.
 5. Warunkiem świadczenia Usługi jest zapłata całości ceny przed jej rozpoczęciem.
 6. Ze względu na szczególny rodzaj Usług, świadczenie rozpoczyna się i kończy w ściśle określonym terminie.
 7. W przypadku opóźnienia w realizacji Usługi powstałego ze strony Usługobiorcy, Usługa nie podlega przedłużeniu i kończy się o ustalonym przez strony przed jej rozpoczęciem terminie.
 8. Realizacja Usługi ma miejsce na terenie stacjach narciarskich COS, SMR, BSA lub w innym miejscu uzgodnionym wcześniej pomiędzy Usługobiorcą oraz Usługodawcą.
 9. Na terenach w/w stacji narciarskich, innych obiektach prywatnych, oraz obiektach użyteczności publicznej lub w innym miejscu uzgodnionym wcześniej mogą obowiązywać odrębne regulaminy, których postanowienia także wiążą Usługobiorcę niezależnie od niniejszego Regulaminu.
 10. Za szkody wyrządzone przez Klienta/Usługobiorcę odpowiedzialność ponosi on sam a w przypadku osoby niepełnoletniej jego rodzice lub opiekuni prawni.
 11. Usługa składa się z jednej lub więcej Lekcji. Każda Lekcja trwa 60 min. W przypadku dwóch lub więcej Lekcji następujących bezpośrednio po sobie, długość Usługi stanowi suma Lekcji.
 12. Z Usługi może skorzystać osoba pełnoletnia lub małoletnia za uprzednią zgodą przedstawiciela ustawowego (rodzica lub opiekuna). W przypadku Zawarcia Umowy o Świadczenie Usługi przez osobę będącą faktycznym opiekunem (wychowawcę, nauczyciela, opiekuna, członka rodziny) przyjmuje się, że ten posiada zgodę przedstawiciela ustawowego małoletniego.
 13. Każdy korzystający z Usługi powinien mieć przygotowany: sprzęt narciarski/snowboardowy, kask narciarski oraz karnet narciarski. Dodatkowo każda osoba do 16 roku życia jest zobowiązana do noszenia w czasie jazdy na stoku kasku ochronnego.
 14. Instruktor może odmówić prowadzenia Lekcji w przypadku, gdy korzystający z Usługi jest pod wpływem alkoholu (lub innych środków odurzających), w takim przypadku nie przysługuje zwrot ceny.
 15. Każda Usługa rozpoczyna się rozgrzewką. W przypadku odmowy uczestnictwa w rozgrzewce, Instruktor może odmówić dalszej realizacji Usługi. W takim przypadku nie przysługuje zwrot ceny.
 16. Usługodawca nie odpowiada za rezultat świadczonej Usługi, a za sposób jej wykonania.
 17. Nauka jazdy na nartach i snowboardzie prowadzona jest na podstawie systemu szkolenia opracowanego przez Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Narciarstwa, przez wykwalifikowaną kadrę instruktorską.

§3 Rezerwacja usługi

 1. Rezerwacji którejkolwiek z Usług oferowanych przez Usługodawcę można dokonać wyłącznie telefonicznie bądź poprzez Formularz na stronie internetowej www.gibassportklub.pl .
 2. Rezerwacji dokonuje się poprzez wybór terminu i rodzaju Usługi oraz poprzez wpłacenie zadatku w wysokości całości kwoty za zarezerwowaną Usługę. W przypadku niestawienia się Usługobiorcy lub osoby trzeciej, na rzecz, której Usługa miała być świadczona, na wyznaczoną godzinę rozpoczęcia świadczenia Usługi zgodnie z dokonaną Rezerwacją, Usługodawcy przysługuje prawo do odstąpienia od dokonanej Rezerwacji bez wyznaczania terminu dodatkowego i zachowania otrzymanego zadatku w terminie.
 3. Rezerwacji telefonicznej można dokonać poprzez wybór terminu i rodzaju Usługi.
 4. Rezerwacja telefoniczna ważna jest przez 24 godzin od momentu jej złożenia i w tym czasie należy dokonać wpłaty zadatku w wysokości całej kwoty za Usługę. W przypadku braku wpłaty zadatku Usługodawca uprawniony jest do anulowania Rezerwacji.
 5. Poprzez dokonanie Rezerwacji telefonicznej nie dochodzi do zawarcia Umowy o Świadczenie Usługi między Usługodawcą i Usługobiorcą.  Umowy zawarta i wiążąca jest w momencie wpłaty zadatku na konto Usługodawcy.
 6. Usługobiorca, który dokonuje Rezerwacji czyni to także w imieniu wszystkich zgłoszonych w Rezerwacji osób i przejmuje tym samym odpowiedzialność dotrzymania warunków Rezerwacji przez te osoby, w tym za zapłatę pełnej ceny za wszystkie osoby wskazane w Rezerwacji oraz przez dokonanie wpłaty pełnej ceny i nie musi w inny sposób wyrażać zgody na jej dokonanie. Usługobiorca jest również odpowiedzialny za informowanie tych osób o wszystkich szczegółach dotyczących Usługi.

§4 Zawarcie umowy na odległość

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się do zawarcia Umowy z Klientem poprzez Formularz.
 2. Zawarcie Umowy o Świadczenie Usługi z Klientem następuje w chwili wysłania Formularza. Po jego otrzymaniu Usługodawca przesyła Klientowi niezwłocznie potwierdzenie zawarcia Umowy o Świadczenie Usługi na adres e – mail Klienta.
 3. Zawarcie Umowy o Świadczenie Usługi poprzez Formularz następuje po wypełnieniu łącznie wszystkich poniższych czynności:
  a) zapoznaniu się i akceptacji niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności Gibas Sport Klub,
  b)wypełnieniu Formularza (korzystanie z Formularza ma charakter jednorazowy i kończy się z chwilą dokonania Rezerwacji za jego pośrednictwem),
  c) otrzymaniu potwierdzenia dokonania Rezerwacji, na adres e – mail Konsumenta, bądź telefonicznie.
 4. W Formularzu niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, numer mieszkania, miejscowość oraz kod pocztowy), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego. Podanie numeru PESEL konieczne jest  do dokonania ubezpieczenia NNW przez Usługodawcę na rzecz Klienta i dotyczy wyłącznie Rezerwacji Usługi Półkolonii narciarskich.
 5. Zawarcie Umowy o Świadczenie Usługi na odległość wiąże się z koniecznością uiszczenia całości ceny z tytułu Umowy zawartej pomiędzy Klientem a Usługodawcą, przed rozpoczęciem świadczenia Usługi. Opłatę należy wnieść w terminie 24 godzin od dokonania Rezerwacji.
 6. W przypadku nieuregulowania płatności w terminie wskazanym w pkt. 6, Usługodawca jest uprawniony do odstąpienia od Umowy o Świadczenie Usługi.
 7. Usługobiorca, który zawiera Umowę o Świadczenie Usługi czyni to także w imieniu wszystkich zgłoszonych w Umowie osób i przejmuje tym samym odpowiedzialność dotrzymania warunków Umowy przez te osoby, w tym za zapłatę pełnej ceny za wszystkie osoby wskazane w Umowie oraz przez dokonanie wpłaty pełnej ceny i nie musi w inny sposób wyrażać zgody na jej zawarcie. Usługobiorca jest również odpowiedzialny za informowanie tych osób o wszystkich szczegółach dotyczących Usługi.

§5 Zajęcia Weekendowe dla Dzieci

 1. Zajęcia Weekendowe dla Dzieci odbywają się w każdą sobotę i niedzielę od 15 grudnia do końca sezonu narciarskiego. Zajęcia odbywają się w Szczyrku w stacjach narciarskich COS, SMR oraz BSA.
 2. Dziecko zapisane na Zajęcia Weekendowe odbierane jest bezpośrednio z miejsca zamieszkania i po zakończeniu zajęć odwożone do miejsca, z którego było wcześniej odebrane.
 3. Odbiór dzieci dotyczy wyłącznie osób zamieszkałych na terenie Bielska-Białej. Możliwy odbiór z innych lokalizacji po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z Kierownikiem Szkoły
 4. O kolejności oraz dokładnej godzinie odbioru dzieci na Zajęcia Weekendowe decyduje Kierownik Szkoły Narciarskiej Gibas Sport Klub
 5. Dokładne godziny odbioru dziecka podawane są telefonicznie, smsowo lub mailowo dzień przed rozpoczęciem Zajęć Weekendowych.
 6. Ze względów organizacyjnych bezwzględnie wymagana jest punktualność. Usługodawca ma prawo odmówić realizacji Usługi w wypadku spóźnienia Dziecka dłuższego niż 5 minut. W zaistniałej sytuacji złożony wcześniej zadatek przepada na rzecz Usługodawcy.
 7. Usługę w postaci Zajęć Weekendowych dla Dzieci należy uregulować najpóźniej 24h po Rezerwacji dokonanej zarówno telefonicznie jak i poprzez Formularz.
 8. Każde dziecko zapisane na Zajęcia Weekendowe dla Dzieci powinno być przygotowane do Zajęć i obowiązkowo posiadać: sprzęt narciarski/snowboardowy, kask narciarski oraz karnet narciarski wykupiony przed rozpoczęciem Zajęć w przeciwnym razie nie będzie mogło wziąć udziału w Zajęciach.
 9. Każdy narciarz lub snowboardzista do 16 roku życia jest zobowiązany do noszenia w czasie jazdy na stoku kasku ochronnego.
 10. Dziecko w czasie trwania Zajęć Weekendowych dla Dzieci otrzyma od Usługodawcy numer identyfikacyjny/numer startowy, który ma obowiązek nosić na wszystkie zajęcia wymienione w programie Kursu dla Dzieci. W przypadku zgubienia numeru startowego, rodzic lub opiekun prawny dziecka zostanie obciążony kwotą 100zł (kara umowna).
 11. Przed rozpoczęciem Zajęć Weekendowych dla Dzieci, Usługodawca przypisuje dzieci do grup w oparciu o wiek oraz poziom zaawansowania wskazany przez Usługobiorcę podczas Rezerwacji. O ostatecznym przydziale dziecka do konkretnej grupy decyduje wyłącznie Instruktor prowadzący zajęcia.
 12. Usługodawca może odwołać lub zmienić program Zajęć Weekendowych dla Dzieci ze względów niezależnych od niego, takich jak złe warunki atmosferyczne uniemożliwiające przeprowadzenie zajęć, o czym Usługobiorca zostanie odpowiednio wcześniej poinformowany. W zaistniałej sytuacji dokonany zadatek zostanie zwrócony na rzecz Usługobiorcy najpóźniej w ciągu 48 godzin przelewem na wskazane przez Usługobiorcę konto bankowe.
 13. W przypadku rezygnacji z Zajęć Weekendowych dla Dzieci w czasie jego trwania, Usługobiorcy nie przysługuje prawo do zwrotu wpłaconej przez niego ceny.

§6 Półkolonie Narciarskie dla Dzieci

 1. Półkolonie Narciarskie dla Dzieci odbywają się w trakcie śląskich ferii zimowych, których data podawana jest przez Ministerstwo Edukacji Narodowej dla każdego roku w innym terminie. Zajęcia trwają odpowiednio od poniedziałku do piątku w pierwszym i drugim tygodniu ich trwania. Zajęcia odbywają się w Szczyrku w stacjach narciarskich COS, SMR oraz BSA.
 2. Wyjazd  dzieci korzystających z Półkolonii Narciarskich oraz ich powrót odbywa się z Bielska-Białej w miejscu oraz godzinie wskazanej w szczegółowej ofercie zamieszczonej na stronie www.gibassportklub.pl/półkolonienarciarskie .
 3. Ze względów organizacyjnych bezwzględnie wymagana jest punktualność. W wypadku spóźnienia się Dziecka na miejsce zbiórki dłuższego niż 10 minut Usługodawca ma prawo odmówić realizacji Usługi w danym dniu odbywania się Półkolonii Narciarskich. Dziecko w dalszym ciągu może uczestniczyć w kolejnych dniach zajęć.
 4. Za dni, w których dziecko nie uczestniczyło w Półkoloniach Narciarskich spowodowanych spóźnieniem na miejsce zbiórki nie przysługuje zwrot zadatku.
 5. Usługę w postaci Półkolonii Narciarskich dla Dzieci należy uregulować najpóźniej 24h po Rezerwacji dokonanej zarówno telefonicznie jak i poprzez Formularz.
 6. Każde dziecko zapisane na Półkolonie Narciarskie dla Dzieci powinno być przygotowane do Zajęć i obowiązkowo posiadać: sprzęt narciarski/snowboardowy, kask narciarski oraz karnet narciarski wykupiony przed rozpoczęciem Zajęć w przeciwnym razie nie będzie mogło wziąć udziału w Zajęciach.
 7. Każdy narciarz lub snowboardzista do 16 roku życia jest zobowiązany do noszenia w czasie jazdy na stoku kasku ochronnego.
 8. Dziecko w czasie trwania Półkolonii Narciarskich dla Dzieci otrzyma od Usługodawcy numer identyfikacyjny/numer startowy, który ma obowiązek nosić na wszystkie zajęcia wymienione w programie Kursu dla Dzieci.  W przypadku zgubienia numeru startowego, rodzic lub opiekun prawny dziecka zostanie obciążony kwotą 100zł (kara umowna).
 9. Przed rozpoczęciem Półkolonii Narciarskich dla Dzieci, Usługodawca przypisuje dzieci do grup w oparciu o wiek oraz poziom zaawansowania wskazany przez Usługobiorcę podczas Rezerwacji. O ostatecznym przydziale dziecka do konkretnej grupy decyduje wyłącznie Instruktor prowadzący zajęcia.
 10. Usługodawca może odwołać lub skrócić program Półkolonii Narciarskich dla Dzieci ze względów niezależnych od niego, takich jak złe warunki atmosferyczne uniemożliwiające przeprowadzenie zajęć, o czym Usługobiorca zostanie odpowiednio wcześniej poinformowany. W zaistniałej sytuacji dokonany zadatek zostanie zwrócony na rzecz Usługobiorcy w wysokości proporcjonalnej do ilości dni odwołanych zajęć najpóźniej w ciągu 48 godzin przelewem na wskazane przez Usługobiorcę konto bankowe.
 11. W przypadku rezygnacji z Półkolonii Narciarskich dla Dzieci w czasie jego trwania, Usługobiorcy nie przysługuje prawo do zwrotu wpłaconej przez niego ceny.
 12. W trakcie trwania Półkolonii Narciarskich Usługodawca zobowiązuje się do wykupienia ubezpieczenia NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków) dla dzieci biorących udział w zajęciach.

§7 Ochrona danych osobowych i administrowanie danymi

 1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Klub Sportowy Gibas Sport Klub Wojciech z siedzibą ul. Mikołaja Reja  21/54, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 547-222-24-89, KRS 0000877613
 2. Wszelkie informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności Gibas Sport Klub, która dostępna jest na stronie: www.gibassportklub.pl/politykaprywatności.

§8 Postanowienia końcowe

 1. Usługobiorca może się kontaktować z Usługodawcą przesyłając e-mail na adres biuro@gibassportklub.pl lub telefonicznie.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz ustaw wskazanych w treści Regulaminu.
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.02.2024 Roku.

Rezerwacja OnlineGibasSportKlub